Direkt zum Inhalt

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU JAGUAR LAND ROVER AUSTRIA GMBH (JLRA):

Spoločnosť T.O.P. AUTO PREMIUM Bratislava je súčasťou nezávislej siete predajcov vozidiel Jaguar Land Rover. Každá spoločnosť ponúka služby, ktorými uspokojuje potreby svojich zákazníkov. Služby, ktoré vám spoločnosť môže poskytnúť, sa týkajú najmä správneho vyriešenia zmluvných vzťahov, hlavne v súvislosti s kúpnou zmluvou k automobilu, náhradným dielom alebo príslušenstvu, lízingovou zmluvou alebo inou zmluvou o financovaní, objednávkou servisných či záručných prác, prípadne ďalších služieb starostlivosti o vás, napríklad pri vykonávaní predzmluvných úkonov (napríklad skúšobná jazda alebo zaslanie brožúry).

Ak sa informujete u autorizovaného dílera vozidiel Jaguar Land Rover na vozidlo Jaguar Land Rover alebo službu poskytovanú spoločnosťou Jaguar Land Rover, súhlasíte s tým, že ak dostanete informácie alebo zakúpite vozidlo Jaguar Land Rover od predajcu vozidiel Jaguar Land Rover, všetky informácie, ktoré mu poskytnete, budú odoslané spoločnosti JLRA.

KDO JE JLRA:

Za spracovanie vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti Jaguar Land Rover T.O.P. AUTO PREMIUM Bratislava, je v zmysle GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) zodpovedná spoločnosť Jaguar Land Rover Austria GmbH (FN 84604v), so sídlom Fasaneriestraße 35, A-5020 Salzburg, telefóne číslo: 00800 3386 7049 (Jaguar), 00800 3386 7050 (Land Rover), e-mail: dsgvoaut@jaguarlandrover.com

Spoločnosť Jaguar Land Rover Austria GmbH patrí do podnikateľského zoskupenia, ktorého materskou spoločnosťou je britská spoločnosť Jaguar Land Rover Automotive plc. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke https://www.jaguarlandrover.com/terms-and-privacy https://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_Land_Rover.

Spoločnosť Jaguar Land Rover patrí do podnikateľského zoskupenia TATA. Ďalšie informácie k podnikateľskému zoskupeniu TATA nájdete na webovej stránke http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust und http://www.tata.com/company/index/Tata-companies

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov spoločnosťou JLRA, môžete kontaktovať zákaznícke centrum Jaguar Land Rover pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie:

Land Rover: https://www.landrover.sk/contact-us/index.html
Jaguar: https://www.jaguar.sk/contact-us/index.html

 

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPOLOČNOSŤ JLR SPRACÚVA?

poločnosť Jaguar Land Rover Austria GmbH spracúva najmä nasledovné osobné údaje, ktoré získava od zmluvných partnerov JLRA:

 • Vaše meno, názov spoločnosti, kontaktné údaje (napr. adresa, e-mailová adresa), dátum a miesto narodenia, informácie o vašej spoločnosti alebo o vašom zamestnávateľovi, informácie o tom, či vykonávate podnikateľskú/obchodnú činnosť, formu kontaktu, ktorú uprednostňujete, kontaktnú osobu/vodiča a profil zákazníka ( napr. rodinný stav);
 • Informácie o vašom vozidle (vrátane identifikačného čísla vozidla, evidenčného čísla, modelu vozidla, veku a najazdených kilometrov vášho vozidla, dátumu kúpy, servisnej histórie a diagnostických informácií);
 • Produkty a služby, o ktoré máte záujem alebo ktoré ste využili či zakúpili;
 • Informácie požadované na účely financovania, ako sú napríklad platobné údaje.

Spoločnosť JLRA môže zhromažďovať osobné údaje aj z iných zdrojov, ako len od predajcov JRLA. Pri zhromažďovaní vašich osobných údajov sa spoločnosť JRLA vždy bude snažiť poskytnúť vám transparentné a úplné informácie o spracúvaní vašich údajov a vašich právach v súvislosti s nimi a v prípade nutnosti získať váš súhlas s takýmto spracovávaním.

 

NA AKÝ ÚČEL POUŽÍVA SPOLOČNOSŤ JLRA VAŠE ÚDAJE?

Spoločnosť JLRA používa vaše osobné údaje najmä na nasledujúce účely:

 1. Riadny výkon zmluvných vzťahov, v ktorých ste zmluvnou stranou, alebo v prípade, že vám poskytuje službu (najmä pri aktualizácii softvéru vozidla, na spracovanie kúpnej zmluvy na vozidlo, objednávku servisných alebo záručných prác, pri vystavovaní záruky na nové vozidlo, následnej záruky a záruky mobility, správu vášho digitálneho certifikátu alebo kulančné opravy), vykonanie vami požadovaných predzmluvných služieb (napr. skúšobná jazda či zasielanie brožúr) (čl. 6 odsek 1, písmeno 1 b GDPR);
 2. Ak využijete službu (napr. sa zúčastníte testovacej jazdy) alebo si kúpite vozidlo Jaguar Land Rover, spoločnosť JLRA môže následne vykonať prieskum spokojnosti zákazníkov v súvislosti s touto službou. To umožňuje spoločnosti JLRA lepšie pochopiť vaše skúsenosti a umožňuje spoločnosti JLRA nadviazať na vašu spätnú väzbu a hodnotenie a podniknúť opatrenia na zlepšenie kvality ponúkaných produktov a služieb, čo je v oprávnenom záujme spoločnosti JRLA. Spoločnosť JLRA má tiež oprávnený záujem vykonávať prieskumy a predkladať dotazníky s cieľom prehĺbiť svoj vzťah s existujúcimi zákazníkmi a posúdiť poskytovanie a dostupnosť služieb. Za účelom ochrany vašich oprávnených záujmov máte v rámci akéhokoľvek prieskumu, ktorý vám pošleme e-mailom, možnosť odmietnuť akékoľvek ďalšie doručenie. (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR);
 3. Ak si kúpite vozidlo Jaguar Land Rover prostredníctvom zmluvy o financovaní, poskytovateľ finančných služieb môže pravidelne prenášať informácie z vašej zmluvy spoločnosti JLRA. Tieto informácie poskytnuté spoločnosti JLRA môžu zahŕňať informácie o dobe platnosti zmluvy, zaistení a platbách, čísle zmluvy, kontaktných údajoch, začiatku a konci zmluvy a tiež podrobnosti o vozidle. Spoločnosť JLRA bude spracúvať získané osobné údaje v súlade s účelmi stanovenými vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov. V medziach toho, čo je povolené, môže spoločnosť JLRA ku koncu vášho pôvodného obdobia financovania použiť vaše kontaktné údaje, aby vám poslala informácie o podobných produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Výberom tejto možnosti v marketingovom alebo registračnom formulári môžete požiadať o priamu marketingovú komunikáciu od spoločnosti Jaguar Land Rover. Tento súhlas s prijímaním reklamy poskytneme spoločnosti JLRA.
 4. Spoločnosť JLRA použije vaše údaje okrem iného na analýzu, výskum a vývoj, marketing a prieskum trhu, programy na zlepšenie spokojnosti zákazníkov a spokojnosti so servisom, produktami a službami, na lepšie pochopenie vašich skúseností so službami, na zlepšenie produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou Jaguar Land Rover a taktiež môže použiť vaše údaje na to, aby prispôsobila vaše transakcie a kontakty so spoločnosťou Jaguar Land Rover a jej dílerskou sieťou tak, aby vyhovovali vašim potrebám a boli pre vás príjemnejšie. (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 5. Naplnenie povinností týkajúcich sa monitorovania a dozoru nad produktami, ako aj realizáciu prípadných zvolávacích akcií v rámci právnych povinností vyplývajúcich zo zákona č. 281/2023 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky. (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

 

KOMU POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ JLRA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:

Vaše osobné údaje sa ďalej poskytujú nasledujúcim príjemcom:

 • tretím stranám, ktoré ich potrebujú spracovať, aby mohla spoločnosť JRLA pripraviť produkty a služby, na ktoré ste sa zaregistrovali alebo o ktoré ste požiadali, napríklad také, ktoré pracujú ako podpora marketingu či reklamy alebo optimalizujú webové služby;
 • sieti autorizovaných dílerov a dielní spoločnosti Jaguar Land Rover, aby spoločnosť JRLA mohla splniť vaše požiadavky súvisiace s produktom, službami atď., aby mohla vykonávať analýzy a školenia a zlepšovať kvalitu služieb, ktoré sú vám poskytované pri interakcii so sieťou predajcov a dielní JLR;
 • spoločnostiam patriacim do skupiny Jaguar Land Rover v súlade s účelmi spracovania údajov stanovenými v internom nariadení na ochranu osobných údajov spoločnosťou JLRA;
 • tretím stranám, ak spoločnosť JLRA scudzí alebo predá svoj závod, a to buď celý alebo jeho časť;
 • ak je spoločnosť JLRA povinná zverejniť alebo odovzdať vaše osobné údaje, aby splnila akúkoľvek zákonnú povinnosť alebo požiadavku, za účelom ich dodržiavania alebo z dôvodu ich skutočného alebo predpokladaného porušenia;
 • odborným poradcom, ako sú právnici, daňoví poradcovia a audítori spoločnosti JRLA.

Spoločnosť JLRA učinila opatrenia na to, že všetci jej poskytovatelia služieb ručia za to, že vaše údaje sú bezpečne uložené a používané v súlade s cieľmi stanovenými v tomto dokumente, ako aj s účelmi stanovenými v internom nariadení na ochranu osobných údajov spoločnosťou JLRA.

 

AKO DLHO UCHOVAVA SPOLOČNOSŤ JLRA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť JLRA bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné na poskytovanie produktov a služieb, o ktoré máte záujem, na zodpovedanie otázok, dodržiavanie zákonných povinností, riešenie sporov a vymáhanie práv spoločnosti JRLA, berúc do úvahy jej oprávnené záujmy.

Kritériá, na základe ktorých spoločnosť JRLA stanovuje dobu uchovávania, sú:

rôzne účely daného spracovania osobných údajov, kategórie spracúvaných údajov, doba uchovávania nevyhnutne potrebná na zabezpečenie splnenia daných účelov, platné zmluvné ustanovenia, zákonné premlčacie lehoty (až 30 rokov), platné regulačné požiadavky a priemyselné normy.

Úplné informácie o účeloch spracovania osobných údajov a ich právnych základoch, príjemcoch údajov a cezhraničných prenosoch údajov a ďalšie informácie nájdete vo všeobecnom nariadení na ochranu osobných údajov spoločnosti JRLA pre Jaguar na adrese: https://www.jaguar.sk/privacy-policy a pre Land Rover na adrese: https://www.landrover.sk/privacy-policy.

 

 

VAŠE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vy ako subjekt údajov máte právo zistiť, aké údaje o vás spoločnosť JLRA spracováva a na aké účely ich uchováva (článok 15 GDPR) a v prípade potreby požiadať o ich opravu (článok 16 GDPR). Za určitých okolností máte tiež právo namietať proti spôsobu, akým spoločnosť JLRA spracúva vaše osobné údaje alebo požiadať spoločnosť JRLA o ich vymazanie (článok 17 GDPR), či taktiež požadovať obmedzenie ich spracovávania (článok 18 GDPR). Za určitých okolností môžete tiež požiadať, aby vám boli vaše osobné údaje sprístupnené v bežne používanom a strojovo čitateľom formáte (článok 20 GDPR), aby ste ich mohli postúpiť tretím stranám. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať súhlas udelený spoločnosti JRLA na spracovanie vašich osobných údajov, a to aj na účely elektronickej marketingovej komunikácie. Aby ste tak mohli učiniť, musíte použiť také možnosti odvolania vášho súhlasu, ktoré vám boli zaslané e-mailom v rámci marketingových oznámení.

Spoločnosť JLRA vynakladá maximálne úsilie na to, aby svojim zákazníkom poskytovala čo najlepšie služby. Ak potrebujete alebo chcete kontaktovať spoločnosť JLRA v súvislosti s vašim právom na ochranu osobných údajov, žiadame vás, aby ste nás kontaktovali na jednej z nižšie uvedených e-mailových adries a v predmete e-mailu uviedli, že ide o vaše práva na ochranu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktujte, prosím, osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v spoločnosti JLRA na nasledujúcej e-mailovej adrese:

Ak nie ste spokojná/spokojný so spoločnosťou JRLA a spôsobom, akým spracúva vaše osobne údaje, kontaktujte, prosím, priamo spoločnosť JLRA pomocou jednej z vyššie uvedených e-mailových adries. Máte tiež právo podať sťažnosť svojmu miestnemu dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, v Rakúsku Rakúskemu úradu na ochranu osobných údajov na webovej stránke www.dsb.gv.at/kontakt.

Verzia z augusta 2023